ถึงแม้ว่าการให้เด็กทำงานบ้านนั้น จะเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง แต่ผลงานวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัย Houston และมหาวิทยาลัย California จากประเทศสหรัฐอเมริกากลับพบว่า การทำงานบ้าน ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเอง (Self-control) ที่ดีขึ้นในเด็ก 
หมายเหต: Self-control หรือ การควบคุมตนเอง คือ บุคคลภาพหรือนิสัยอันพึงประสงค์ที่ช่วยให้มนุษย์ยับยั้งการกระทำที่ไม่ดี การกระทำที่ควรหลีกเลี่ยง หรือการกระทำที่ไม่ได้รับการยอมรับในสังคม และช่วยให้มนุษย์สามารถจดจ่อและลงมือทำในสิ่งที่ควรกระทำ ณ เวลานั้น 
นักวิจัยได้รายงานผลจากการวิจัยว่า พวกเขาไม่พบหลักฐานหรือความเชื่อมโยงระหว่าง การทำงานบ้าน และการควบคุมตนเอง โดยการทดลองทั้งหมดไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์มารับรองข้อสันนิษฐานนี้เลย ซึ่งสร้างความแปลกใจให้แก่นักวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาได้คาดหวังว่าการทำงานบ้าน น่าจะมีส่วนช่วยในด้านการควบคุมตนเองของเด็กอยู่บ้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ไม่ควรด่วนสรุปว่าการทำงานบ้านไม่มีประโยชน์สักทีเดียว เพราะถึงแม้ว่างานวิจัยนี้ พบว่าการทำงานบ้านไม่มีผลต่อลักษณะนิสัย การควบคุมตนเอง และการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก แต่การทำงานบ้านตั้งแต่วัยเด็ก ก็ส่งผลให้พวกเขาทำงานบ้านในตอนโต และทำให้เด็กฝึกนิสัยรักความสะอาด ซึ่งก็มีผลดีต่างๆมากมาย ที่อาจยังไม่ได้รับการสำรวจหรือการทำงานวิจัยมาสนับสนุน 
ถึงแม้ว่าการทำงานบ้านจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการควบคุมตนเอง (Self-control) ที่ดีขึ้นในเด็ก แต่ในอีกหนึ่งงานวิจัยจาก American Academy of Child and Adolescent Psychiatry ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พบว่าประโยชน์ของการทำงานบ้านในวัยเด็กนั้น มีผลกับตัวเด็กตั้งแต่อายุเพียง 3 ขวบเลยทีเดียว 
ผลงานวิจัยยังพบอีกว่า เด็กที่ทำงานบ้าน จะมี self-esteem หรือความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและการเห็นคุณค่าในตัวเอง ที่สูงกว่าเด็กทั่วไป นอกจากนั้น พวกเขายังมีความรับผิดชอบมากกว่า สามารถรับมือกับความขัดข้องใจหรือความไม่พอใจได้มากกว่า และสามารถอดทนรอคอย (Delayed gratification) ได้มากกว่าเด็กคนอื่นๆอีกด้วย 
นักวิจัยทีมนี้ยังสำรวจต่อไปอีกว่า การควบคุมตนเองในขั้นเริ่มต้น เมื่อเด็กอยู่ในวัย 10 ปี และ ขั้นสูง เมื่อเด็กอยู่ในวัย 10-16 ปี จะสามารถทำนายการทำงานเมื่อพวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้หรือไม่ ซึ่งผลจากงานวิจัยพบว่า การควบคุมตนเองตั้งแต่วัยเด็กนั้นมีผลเชิงบวกต่อการทำงานเมื่อพวกเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งระบุได้ว่า เด็กที่มีการควบคุมตนเองที่ดีกว่าในขณะที่พวกเขาอายุ 10ปี เมื่อเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ พวกเขาจะมีภาวะเครียดในการทำงานน้อยกว่า และมีหน้าที่การงานที่ดีกว่า และยังพบอีกว่า เด็กที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในการควบคุมตนเอง ตั้งแต่วัย 10 ปีจนถึง 16 ปี (ซึ่งไม่สำคัญว่าเมื่ออายุ 10 ปี พวกเขามีการควบคุมตนเองดีหรือไม่ แต่สำคัญแค่ว่าพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกตั้งแต่อายุ 10 ปี ไปจนถึง 16 ปี หรือไม่มีความพอใจในหน้าที่การงาน และมีอิสระในการทำงานที่สูงกว่าคนทั่วไป ผลจากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการควบคุมตนเองของเด็ก (จากขั้นต่ำไปขั้นสูง) โดยไม่ต้องสนใจว่าเด็กเริ่มที่ระดับไหน แต่ให้มุ้งเน้นไปที่การพัฒนาการควบคุมตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ไปจนโต จะช่วยเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และมีส่วนสำคัญต่อชีวิตของเด็กเป็นอย่างมาก 
อ้างอิงจาก Damian, R. I., Atherton, O. E., Lawson, K. M., & Robins, R. W. (2020). The co-development of chores and effortful control
among Mexican-origin youth and prospective work outcomes. Journal of Research in Personality, 84, 103883.