การเลี้ยงลูกเชิงบวกคืออะไร 
. 
เชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนเวลาได้เลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งก็อยากจะให้เด็กคนนั้นเป็นคนดี มีความสุข อยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้ ด้วยความตั้งใจดีและความห่วงใยนี้ทำให้ผู้ใหญ่คอยสอน คอยฝึกให้เด็กทำสิ่งที่ถูกต้อง รู้จักมารยาท และกาลเทศะด้วยวิธีการต่าง ๆ สุดท้ายก็เพื่อตัวเด็กเอง 
. 
แต่ความตั้งใจดีเหล่านี้ หากไม่ได้ส่งต่อด้วยวิธีที่เหมาะสมก็อาจจะไม่สามารถสื่อไปให้เด็กรับรู้ได้อย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการ 
. 
เรามักจะคุ้นชินกับการสอนเด็กด้วยการทำโทษ อาจจะด้วยการตี ดุด่า หรือไปจนถึงการเข้ามุม ทั้งหมดนี้เพื่อหวังจะให้เด็กหลาบจำแล้วไม่ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอีก แต่วิธีการเหล่านี้ถือว่าเป็นวิธีการเชิงลบ เพราะเป็นการให้เด็กเรียนรู้ด้วยความกลัว แม้อาจจะทำให้เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลดลงได้ แต่ก็จะลดลงเพียงชั่วคราว จนกว่าเด็กจะหาวิธีที่ตัวเองจะหลบจากการทำโทษนั้นได้ นอกจากนี้ ผลกระทบสำคัญจากการทำโทษ คือ จิตใจของเด็กถูกทำร้าย ความสุขลดลง เรียกได้ว่าเป็นการเลี้ยงดูเด็กที่เน้นปลูกฝังเรื่องความถูกต้อง แต่ไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของเด็กนัก 
. 
ในทางกลับกัน หากเป็นการเลี้ยงดูด้วยวิธีเชิงบวก เราจะเน้นทั้งเรื่องความถูกต้อง และความรู้สึกของเด็กไปพร้อม ๆ กัน ใช้ความเข้าอกเข้าใจของผู้ใหญ่เป็นเครื่องมือหลักในการสอนสิ่งที่เหมาะสมให้แก่เด็ก ช่วยให้เด็กรู้จักตนเอง เรียนรู้วิธีจัดการอารมณ์ และช่วยให้เขาพัฒนาความเข้าอกเข้าใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกาลเทศะและความถูกต้อง การใช้วิธีเชิงบวกจะช่วยให้เด็กได้ปรับอารมณ์ตัวเองให้พร้อมก่อน เวลาเด็กโกรธหรือเสียใจ ก็คอยดูแลอารมณ์เขาจนสงบพอ แล้วจึงค่อยชวนเขาทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นจากแง่มุมต่าง ๆ แนะนำชี้ทางให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งที่เหมาะสม สนับสนุนให้เขาคิดหาทางออกของปัญหาบนพื้นฐานของความถูกต้อง การเลี้ยงลูกรเชิงบวก หรือการเลี้ยงลูกด้วยวิธีเชิงบวกนี้จึงเป็นวิธีที่เด็กได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวด้วยศักยภาพสมองที่เหมาะสมจริง ๆ
 บทความโดย อิทธิพล (นักจิตวิทยาคลินิก)

Ittipol

“อิทธิพล” ผู้ชายธรรมดาที่ได้เจอกับจิตวิทยา ทำให้มีความสุขง่าย ๆ กับการใช้ชีวิตได้ มีความฝันว่าอยากมีลูกมากกว่า 1 คน