DIR Floortime?

DIR Floortime คือ แนวทางการกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิสซึมแนวทางหนึ่ง เน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคนรอบข้างโดยถึงคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
DIR Floortime มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้เด็กได้เติบโตไปตามพัฒนาการเชิงอารมณ์สังคม ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิสซึม
DIR Floortime จะช่วยเด็กได้อย่างไร?
ภายใต้บรรยากาศที่ปลอดภัย นักบำบัดจะสร้างความสัมพันธ์กับเด็กโดยให้เด็กเป็นคนนำความสัมพันธ์ด้วยความต้องการของเด็กเอง ซึ่งการเล่นและสื่อสารโต้ตอบกันในระหว่างการบำบัดจะเป็นพื้นฐานให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะมีความสนใจร่วมกันกับคนอื่น ได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหา รวมถึงทักษะขั้นสูงอื่น ๆ ด้วย