การเล่นบำบัด

การเล่นบําบัดเป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจแก่ผู้รับบริการโดยใช้ของเล่น และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสื่อกลางเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถแสดงอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกได้อย่างอิสระในบรรยากาศที่ช่วยให้ผู้รับบริการรู้สึกปลอดภัย เป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องจิตใจแล้ว การใช้การเล่นบําบัดในเด็กก็ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆของเขาด้วย เช่น ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสติปัญญา ด้านสังคม เป็นต้น

เหมาะกับใคร?

การเล่นบําบัดเหมาะกับทั้งเด็กปกติอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หรือผู้รับบริการที่ไม่สะดวกในการสื่อสารด้วยคําพูด ที่มีความเครียด มีสิ่งรบกวนจิตใจ ต้องการพัฒนาทักษะทางสังคม และการจัดการอารมณ์ โดยคุณผู้ใหญ่สามารถสังเกตปัญหาเหล่านี้ในเด็กได้จากพฤติกรรม เช่น.
• มีความเครียด วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ
• ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน / ไปแกล้งผู้อื่น
• ก้าวร้าว ต่อต้าน ทะเลาะวิวาท โกหก ลักขโมย
• มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
• มีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์
• ขาดทักษะการเข้าสังคม ขี้อาย แยกตัว
• มีความมั่นใจในตนเองต่ําหรือมากเกินไป
• ปัญหาเรื่องการสูญเสีย บิดามารดาแยกทาง
• ถูกทําร้ายทางด้านร่างกายหรือจิตใจ
• มีความเครียด วิตกกังวล ไม่มีสมาธิ
• ถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน / ไปแกล้งผู้อื่น
• ก้าวร้าว ต่อต้าน ทะเลาะวิวาท โกหก ลักขโมย
• มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
• มีปัญหาเรื่องการจัดการอารมณ์
• ขาดทักษะการเข้าสังคม ขี้อาย แยกตัว
• มีความมั่นใจในตนเองต่ําหรือมากเกินไป
• ปัญหาเรื่องการสูญเสีย บิดามารดาแยกทาง
• ถูกทําร้ายทางด้านร่างกายหรือจิตใจ