Training Programs

โปรแกรมการอบรม “วินัยเชิงบวก” โดยซันชายน์
โปรแกรมการอบรมวินัยเชิงบวกนี้ เป็นบริการสำหรับผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว และผู้ดูแลเด็ก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ไปใช้ดูแลพัฒนาการของลูกน้อยอย่างถูกต้อง และเป็นไปในเชิงบวกมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมอบรมผู้ปกครองนี้ ทางซันชายน์มีบริการทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม โดยจะพิจรณาถึงความเหมาะสม สถานการณ์ และความต้องการของแต่ละบุคคล เพื่อให้การอบรมได้ผลดีที่สุด นอกจากนั้น เนื้อหาในแต่ละการประชุม (session) จะถูกปรับให้เข้ากันกับแต่ละกรณีและบุคคล เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ผู้ปกครองและครอบครัวมากที่สุดอีกด้วย
จุดมุ่งหมายของการอบรมวินัยเชิงบวกนี้ ก็เพื่อสนับสนุน และเตรียมความพร้อมให้ผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก พฤติกรรมของเด็ก และเทคนิคการเลี้ยงลูกเชิงบวก โดยพร้อมที่จะนำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้กับลูก ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีความเข้าใจในตัวลูก เพื่อให้พวกเขาเติบโตอย่างมีคุณภาพในแบบที่พวกเขาอยากจะเป็น
โปรแกรมอบรม “การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์” โดยซันชายน์
โปรแกรมอบรม “การเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์” นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และลูก ๆ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ท่านผู้ปกครอง เกี่ยวกับทฤษฎีความผูกพัน การเกิดขึ้น การพัฒนาความผูกพันระหว่างตัวผู้ปกครองกับลูก และสอนเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่ท่านจะสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่ง มั่นใจ (secure attachment) กับลูกน้อย และสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่ดีในท้ายที่สุด
ที่สำคัญ โปรแกรมอบรมนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและได้ผลลัพท์ที่ดี ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความผูกพัน หรือการมีความสัมพันธ์แบบไม่มั่นคง (insecure attachment) ในครอบครัว เพราะการเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์นี้ จะเข้าไปช่วยฟื้นฟู และค่อย ๆ แก้ไขความผูกพันที่ไม่ดี ในความสัมพันธ์ระหว่างลูกและสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตาม
โปรแกรมนี้ จะประกอบไปด้วยการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (12 sessions) เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา โดยก่อนที่การช่วยเหลือจะเริ่มขึ้น นักจิตวิทยาจากซันชายน์ จะเริ่มต้นด้วยการทำแบบประเมิน เพื่อนำประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ปกครองและเด็ก ๆ ไปวิเคราะห์และออกแบบการช่วยเหลือ/การสอน ให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละบุคคลมากที่สุด
ในระหว่างการอบรมนี้ นักจิตวิทยาและผู้ปกครองจะมีการนัดเจอกันเป็นรายสัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นแบบมีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยไม่เข้าไปบังคับหรือควบคุมการเล่นของเด็ก ๆ นอกจากนั้น ผู้ปกครองยังได้มีโอกาสสังเกตการณ์ในขณะที่เด็กกำลังเล่นอยู่อีกด้วย โดยจะได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และสุดท้าย นักจิตวิทยาจะมีการประเมินและสรุปผลจากการอบรม ใน Evaluation Session เพื่อรายงานผลและพูดคุยกับผู้ปกครองก่อนจบโปรแกรมการอบรม
โปรแกรมอบรม “การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์” ครอบคลุมหัวข้อดังนี้
โปรแกรมอบรม “การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์” โดยซันชายน์
โปรแกรมอบรม “การเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์” นี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยพัฒนา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง/ผู้ดูแล และลูก ๆ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้ท่านผู้ปกครอง เกี่ยวกับทฤษฎีความผูกพัน การเกิดขึ้น การพัฒนาความผูกพันระหว่างตัวผู้ปกครองกับลูก และสอนเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่ท่านจะสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่ง มั่นใจ (secure attachment) กับลูกน้อย และสร้างความผูกพันทางด้านอารมณ์ที่ดีในท้ายที่สุด
ที่สำคัญ โปรแกรมอบรมนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและได้ผลลัพท์ที่ดี ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับความผูกพัน หรือการมีความสัมพันธ์แบบไม่มั่นคง (insecure attachment) ในครอบครัว เพราะการเสริมสร้างความผูกพันธ์ทางอารมณ์นี้ จะเข้าไปช่วยฟื้นฟู และค่อย ๆ แก้ไขความผูกพันที่ไม่ดี ในความสัมพันธ์ระหว่างลูกและสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ตาม
โปรแกรมนี้ จะประกอบไปด้วยการประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง (12 sessions) เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา โดยก่อนที่การช่วยเหลือจะเริ่มขึ้น นักจิตวิทยาจากซันชายน์ จะเริ่มต้นด้วยการทำแบบประเมิน เพื่อนำประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ปกครองและเด็ก ๆ ไปวิเคราะห์และออกแบบการช่วยเหลือ/การสอน ให้เข้ากับสถานการณ์และความต้องการของแต่ละบุคคลมากที่สุด
ในระหว่างการอบรมนี้ นักจิตวิทยาและผู้ปกครองจะมีการนัดเจอกันเป็นรายสัปดาห์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และเรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นแบบมีเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยไม่เข้าไปบังคับหรือควบคุมการเล่นของเด็ก ๆ นอกจากนั้น ผู้ปกครองยังได้มีโอกาสสังเกตการณ์ในขณะที่เด็กกำลังเล่นอยู่อีกด้วย โดยจะได้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์ และสุดท้าย นักจิตวิทยาจะมีการประเมินและสรุปผลจากการอบรม ใน Evaluation Session เพื่อรายงานผลและพูดคุยกับผู้ปกครองก่อนจบโปรแกรมการอบรม
โปรแกรมอบรม “การเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์” ครอบคลุมหัวข้อดังนี้
หลักสูตรการเล่นบำบัด พร้อมใบรับรองประกาศนียบัตรจากประเทศอังกฤษ “Post Graduate Certificate in Therapeutic Play Skills”
ศูนย์พัฒนาการเด็กและครอบครัวซันชายน์ เป็นที่เดียวในประเทศไทย ที่จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรการเล่นบำบัด ที่ได้รับการรับรองจากองค์กร Play Therapy International (PTI), หลักสูตรนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Play Therapy UK และบริหารโดย Academy of Play and Child Psychotherapy (APAC) แห่งสหราชอาณาจักร
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นบำบัด วิธีการช่วยเหลือเด็กเชิงบำบัดให้มีสุขภาวะทางอารมณ์ดีขึ้นด้วยการเล่น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะจิตของเด็ก โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกการเล่นบำบัดด้วยการใช้เทคนิกการเล่น อุปกรณ์ และสื่อกลางต่าง ๆ ในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาวะจิตของเด็ก ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานกับเด็ก (หรือวัยรุ่น) อยู่แล้ว หรือผู้ที่มีความต้องการที่จะทำทำงานกับเด็กในอนาคต
นักเรียนในหลักสูตรนี้จะได้รับประสบการ์ณอันมีค่า ที่จะได้ร่วมเรียนและแบ่งปันกับผู้เรียนท่านอื่น ๆ ในคอร์ส เกี่ยวกับการเล่นบำบัด และหน้าที่ความรับผิดชอบของสัมพันธภาพเพื่อการบําบัด ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ซึ่งผู้เรียนทุกท่านจะได้รับเลกเชอร์และการสอนจากผู้อำนวยการหลักสูตรชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ พร้อมประสบการณ์การทำงานมากกว่า 12 ปี
ใบประกาศนียบัตรของหลักสูตรนี้ ได้รับการรับรองจาก UK Department of Health และ UK Professional Standards Authority และผู้จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะได้เป็นหนึ่งในสมาชิกที่ได้รับการรองรับโดย Play and Creative Arts Therapist ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจาก Play Therapy United Kingdom
สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สการเล่นบำบัดได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค่ะ กดที่นี่